Servicios
Documents relacionats

Recursos Humans

Es publiquen les bases comuns dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal

Es publica el primer Pla d'igualtat de les empleades i empleats de l'Ajuntament de Vinaròs

És un document explicatiu per a realitzar el pagament de la taxa dels drets d'examen per la seu electrǹica de l'ajuntament.

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública d'Ocupació per al 2022, que es va publicar en data 24/05/2022

Es publica anunci al BOP de l'Oferta Pública Extraordinària d'estabilització que es va publicar en data 21 de maig de 2022

Es publica el pla d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Ajuntament de Vinaròs, a fi que els interessats el puguen consultar

És un document en el qual es dóna resposta a preguntes freqüents sobre processos de selecció de l'Ajuntament de Vinaròs

Es publica com informació el protocol d'assetjament laboral i violència en el treball de l'Ajuntament de Vinaròs

Es publica un breu resum sobre el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es publica íntegrament el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es tracta d'un document que pretén facilitar als aspirants la presentació de sol·licituds d'admissió a proves selectives per mitjans electrònics. 

Per Decret núm. 1230/2021, de data 28 d'abril de 2021, rectificat per Decret núm. 1286, de 30 d'abril de 2021, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, derivada de la taxa de reposició ordinària, la qual se va publicar en el BOP núm. 58 de 15 de maig de 2021.

Es publica model de sol·licitud en paper proves selectives. Però es recomana fer ús del tràmit electrònic que incorpora sol·licitud i declaració responsable.