Servicios
Documents relacionats

Ajuntament Ple

CONCEPTE: el Ple és un òrgan necessari de l’Ajuntament, integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l’alcalde.

COMPOSICIÓ: tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquest òrgan, mitjançant la presència de regidors que pertanyen a aquests.

La seua composició s’ajusta a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats a la corporació. El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs està constituït per 21 regidors i regidores que es distribueixen per grups polítics de la següent forma:

 

Ple 2023
Grup municipal Nom i cognoms
PSPV Guillem Alsina 
PSPV Carmen Morellà 
PSPV Marc Albella 
PSPV Eva Bibián
PSPV Jordi Català
PSPV Juan José Borrás
PSPV Lara Guadix
PSPV Eduardo Barberà
PSPV Amalia Cabos
COMPROMÍS Paula Cerdà
PP Juan Amat
PP Mercedes García
PP Luis Sebastián Adell
PP Víctor Manuel García
PP Carla Miralles Castellá
PP Luis Gandía
PP Agustín Molinero
PVI María Dolores Miralles
PVI Marcela Barbé 
VOX Josué Brito
VOX Juan Francisco Calvo

COMPETÈNCIES: entre les finalitats més principals, el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressuposts de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l’alcalde.

NORMATIVA APLICABLE:

Art. 20.1 a), 22 i 47 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Arts 49-51 i 77-110 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Reglament Orgànic Municipal de Vinaròs