Servicios
Documents relacionats

Nou decret amb mesures preventives COVID-19

Decret-de-alcaldia
2021-01-11

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, va declarar l’estat d’alarma per a contindre la propagació d’infeccions causades per la SARS-COV-19.

L’empitjorament de la situació sanitària al nostre municipi exigeix l’adopció de noves mesures per part del Govern Municipal, donat l’elevada incidència acumulada del virus COVID-19.

En virtut d’allò que disposa l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

RESOLC

Primer.- Mantenir vigent l'últim Decret d'Alcaldia (2020-3097) de data 29 de desembre, amb les següents mesures:

- Suspensió de totes les activitats organitzades per l'Ajuntament de Vinaròs amb públic.

- Tancament de parcs infantils, parcs de cal·listènia, parcs sèniors, skatepark així com birles i petanca.

- Tancament i precinte dels espais municipals tancats excepte Mercat Municipal, OIAC i altres dependències municipals.

Segon.- Ordenar l'assistència als usuaris del Centre de Dia Municipal, Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS) i Centre de malalts d'Alzheimer, en torns rotatius de com a màxim el 50% de les places autoritzades, amb unitats convivencials estables, per tal de proporcionar a les persones usuàries les majors prestacions i serveis dels centres dins de les màximes garanties sanitàries.

Tercer.- Ordenar la suspensió temporal de les següents activitats promogudes per l'Ajuntament de Vinaròs o que es desenvolupen en instal·lacions públiques municipals:

- Activitats dels clubs/entitats esportives que duguen a terme la seua activitat en instal·lacions públiques municipals en categories prebenjamí, benjamí i aleví.

- Activitats de les escoles municipals d'iniciació, animació i recreació esportiva (EMIARE).

Quart.- Decretar la limitació de l'aforament en la Biblioteca Municipal així com en l'Escola de Persones Adultes (EPA) al 50%.