Servicios
Documents relacionats

Avís legal

Aquest lloc web és propietat i és gestionat per l’Ajuntament de Vinaròs.

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Ajuntament de Vinaròs, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions:

  • Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.vinaros.esvinalab.vinaros.es i tots els seus subdominis, estan registrats a favor de l’Ajuntament de Vinaròs, amb NIF P1213800D i domicili social Plaça Parroquial, 12, 12500 Vinaròs, (Castelló). Telèfon de contacte +34 964.407.700 i adreça de correu electrònic info@vinaros.es
  • Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Vinaròs, que és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació. Per tant, queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Vinaròs. Així mateix, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe que conté aquesta pàgina web estan protegits per llei.
  • Contingut del web i enllaços. L’Ajuntament de Vinaròs no es responsabilitza del mal ús que es faça dels continguts de la seua pàgina web, que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedisca i els utilitze. Tampoc no assumeix cap responsabilitat per la informació que contenen les pàgines web de tercers a les quals es puga accedir pels enllaços des de la pàgina www.vinaros.es. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no és en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’oferisquen a la pàgina web de destí. En cas que l'Ajuntament de Vinaròs tinga coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent el més prompte possible.
  • Actualització i modificació de la pàgina web. L’Ajuntament de Vinaròs es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació que conté la seua pàgina web, i la configuració o presentació d’aquesta, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
  • Indicacions sobre aspectes tècnics. L’Ajuntament de Vinaròs no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produïsquen durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de l’Ajuntament de Vinaròs no es garanteix l’absència de virus o altres elements que puguen causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers; per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que puguen produir-se per aquestes causes. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que puga patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.
  • Tractament de les dades de l’usuari. Pot consultar la informació referent a la política de tractament de dades a través del següent enllaç.
  • Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es deriven de la prestació dels serveis que conté aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.