Servicios
Documents relacionats

32 Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el subsòl, sòl o vol de la via pública i terrenys d'ús públic, a favor d'empreses explotadores de serveis públics.