Servicios
Documents relacionats

07 Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per instal·lacions de quioscs, taules i cadires amb finalitat lucrativa i llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terreny d'ús públic