Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 17/07/2020 (10:35)

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors en data 10 i 13 de juliol de 2020.
2.Expedient 4996/2020. Proposta per a autoritzar el pagament a justificar a favor de Berta Domènech (material tallers de cuina estiu jove).
3.Expedient 5086/2020. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Berta Domènech.
4.Expedient 5231/2020. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Daniel Torreblanca.
5.Expedient 7361/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Zayda Rubio i altres (ET FORMEM).
6.Expedient 4200/2018. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Eva Medina.
7.Expedient 5388/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions de plusvàlues.
8.Expedient 5272/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE S.A., de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 2º trimestre 2020.
9.Expedient 3605/2020. Sol·licitud del RESTAURANTE VIÑA D’ALOS SL, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
10.Expedient 4212/2020. Sol·licitud de HELADOS Y CONGELADOS PEÑA SL, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
11.Expedient 4171/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud d’A. R. B. de no subjecció a l’impost IVTNU.
12.Expedient 5849/2019. Sol·licitud de S. M. S. per a la modificació de la taxa per recollida de escombraries.
13.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (abril, maig i juny 2020).
14.Expedient 2431/2020. Sol·licitud d’HOSTELERÍA CAPOTE 2017 SLU per a la devolució en concepte de taxa per grua.
15.Expedient 2109/2020. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del servei vinculat a la comunicació en línia, fora de línia i de gestió de Comunitat de l'Ajuntament de Vinaròs.
16.Expedient 7109/2019. Sol·licitud de llicència d’obra de N. M. C. G. per a la construcció d’habitatge unifamiliar a la avinguda Francisco José Balada núm. 54 de Vinaròs.