Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 12/06/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5 de juny 2020.
2.Expedient 4311/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
3.Expedient 4298/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICE DELIVERY CENTER MALAGA SL de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 4 trimestre 2019.
4.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar la liquidació en concepte de despeses bancaries, manteniment i comissions de comptes.
5.Expedient 4205/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa BECSA SAU per a la renovació de paviments asfàltics.
6.Expedient 4253/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa G. BARREDA SL pel manteniment de camins rurals.
7.Expedient 7259/2019. Proposta per a aprovar les ajudes per a la compra de llibres i material escolar per a segon cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat – curs 2019/2020.
8.Expedient 4060/2020. Proposta per a aprovar la convocatòria de subvencions per a les ajudes de conciliació de la vida laboral i familiar 2020 (xiquibono).
9.Expedient 958/2018. Proposta per a aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de Neteja i Manteniment de les Platges i Vora Litoral del terme municipal de Vinaròs.
10.Expedient 11731/2018. Proposta per a aprovar la modificació del contracte de serveis del Setmanari de Vinaròs
11.Expedient 1355/2018. Proposta per a aprovar la primera pròrroga del contracte de servei d’Inspecció Periòdica de les Instal·lacions Elèctriques en els locals de públic concurrència, centres de transformació i línies d’alta tensió de titularitat municipal.
12.Despatx extraordinari.

13.Expedient 7083/2018. Proposta per a estimar el recurs interposat per IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. i concedir llicència d’obres per a nau prefabricada per a sala de control, galeria de cables de potencia i control e instal·lació de depòsit separador d’aigua-oli en extramurs Maria Auxiliadora 1 de Vinaròs.