Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 05/06/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 de maig 2020.
2.Expedient 3979/2020. Proposta per a aprovar liquidacions de plusvàlues.
3.Expedient 3968/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
4.Expedient 3964/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
5.Expedient 3921/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
6.Expedient 3730/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
7.Expedient 3868/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts presentada per S. J. Z. en representació de RESIDENCIAL ESMERALDA SLP en relació a l’impost ICIO (obra major al passeig Fora Forat).
8.Expedient 3959/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa CAS BARRACUDA SL en concepte dels treballs d’abalisament de platges.
9.Expedient 3752/2020. Proposta per a aprovar el pagament d’assistència dels regidors als òrgans col·legiats (maig 2020).
10.Expedient 2299/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa ESTRATS TREBALLS D’ARQUEOLOGIA en concepte de les despeses de l’arqueòleg en Corral de Batet.
11.Expedient 751/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa SUMINISTROS CERRAJEROS CASTALIA SL per l’adquisició de tanques per a el nou parc en la plaça Primer de Maig.
12.Expedient 2391/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa PARQUES Y JARDINES FÁBREGAS per a l’adquisició de 40 papereres per reposició.
13.Expedient 64/2017. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 0465947378312 per al control d’abocaments d’aigües residuals marítim litorals de 2019.
14.Expedient 1886/2020. Proposta per l’arrendament de la parcel·la adjunta al magatzem de la brigada municipal de l'Ajuntament de Vinaròs.
15.Expedient 2523/2018. Proposta per a aprovar l’única pròrroga del contracte subscrit amb els Srs. M. G. i altres, relatiu a l’arrendament de la parcel·la situada al camí Fondo.
16.Expedient 10705/2018. Proposta per aprovar la liquidació del contracte de les obres de renovació de paviments al camí Sunyer incloses en el Pla Castelló 135-2.
17.Expedient 9481/2019. Proposta per a aprovar la sol·licitud de T. D. per a llicència d’obra major per a la construcció de habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Fraret, 14.
18.Despatx extraordinari.
19.DE 1.- Expedient 10220/2015. Proposta per a aprovar l’acord i reconèixer l’obligació del pagament de la sentencia del TSJCV núm. 239/2020 (PA. S.A.).
20.Dació de compte de diversos assumptes.
21.Precs i Preguntes.