Servicios
Documents relacionats

Ple 23/07/2020

Tipus
Ple Extraordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 5841/2019. Dictamen sobre modificació de la periodicitat ordinària de les sessions de les cinc comissions informatives permanents creades per al mandat 2019-2022. 3. Expedient 6009/2019. Dictamen sobre aprovació inicial del reglament d'ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les àrees industrials de Vinaròs. 4. Expedient 2016/2020. Dictamen sobre modificació del Reglament d’honors, distincions i protocol de l’Ajuntament de Vinaròs. 5. Expedient 4814/2018. Dictamen sobre aceptació d'adhesión de la Diputació Provincial de Castelló al Conveni Marc de col.laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I de Castelló, l' Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d'un laboratori social especialitzat en serveis socials. 6. Expedient 3502/2020. Dictamen sobre Adhesió al "Reglament de servicis per a infraestructures municipals de comunicacions i smartvillages" de la Diputació Provincial de Castelló i sol·licitud de prestació de determinats servicis. 7. Expedient 4443/2019. Dictamen sobre proposta acceptació delegació de competències per a dur a terme les actuacions al CEIP ASSUMPCIÓ - PLA EDIFICANT 8. Expedient 2343/2020. Dictamen sobe ratificació de l'acta de cessió de terrenys amb destinació a vials públics efectuada per la mercantil JANVERLAR S.L. 9. Expedient 3750/2019. Dictamen sobre acceptació de renúncia a la parada del mercat municipal núm. 26. 10.Expedient 4384/2020. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Ciudadanos relativa a inversions de manteniment i millora de les instal·lacions portuàries. B) Activitat de control Codi Validació: 3NDLRNKZ3RGTWD649DYR346T6 | Verificació: https://vinaros.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2 11.Dació de compte de Decrets i Resolucions d'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, des del dia 3 de maig al dia 12 de juny de 2020. C) Precs i preguntes 12.Precs i Preguntes.