Servicios
Documents relacionats

Ple 16-07-2019

Tipus
Ple Extraordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació d'actes de sessions anteriors.

2. Expedient 5920/2019. Proposta de l'Alcaldia de nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

3. Expedient 5841/2019. Proposta de creació de les Comissions Informatives Permanents.

4. Expedient 5694/2019. Proposta d'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació.

5. Expedient 5972/2019. Proposta d'acord dedicacions i retribucions dels membres de la corporació.

6. Expedient 5972/2019. Proposta d'acord assistències dels membres de la corporació i assignacions a grups municipals.

7. Expedient 5922/2019. Proposta per a aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 17/2019, en la modalitat de suplement de crèdit.

B) Activitat de control

8. Dació de Compte de la constitució de Grups Municipals i Portaveus.

9. Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1787, de 20/06/19, de nomenament dels tinents d'alcalde.

10.Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1800, de 24/06/2019, de delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

11.Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1799, de 24/06/19, de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.

12.Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1801, de 24/06/19, de fixació de la periodicitat de la Junta de Govern Local.

13.Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1802, de 24/06/19, de delegació dels serveis municipals.

14.Dació de compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2019-1782, de 19/06/19, de delegació de la Presidència dels espectacles taurins.