Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 12/07/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de les actes de las sessions anteriors de data 28 de juny i 5 de juliol 2019. 2. Expedient 6057/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 37. 3. Expedient 5814/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per COM 130, per a la compra de material tècnic per a la Policia Local. 4. Expedient 5807/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de MEDIAREC CREATIUS AUDIOVISUALES SL, per a la contractació de la gravació i edició del vídeo de activitats turístiques. 5. Expedient 5645/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública, any 2018. 6. Expedient 5899/2019.Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOIENER S COOP, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública. 7. Expedient 662/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública, per 4º trimestre 2018. 8. Expedient 4787-5035-5616/2019. Proposta per al pagament del curs de formació a Maria José Miralles i altres. 9. Expedient 5835/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de Juan José Vázquez Mota, per a la contractació de les obres de reforma en l’arxiu Municipal. 10.Expedient 5612/2019 Sol·licitud de Pedro Arenos Balaguer per a la devolució de la taxa corresponent al ESTIU JOVE 2019. 11.Expedient 5982/2019. Sol·licitud de J. S. M. per a la devolució de la taxa corresponent a les activitats de les Escoles Esportives Municals. 12.Expedient 4934/2019. Proposta per a aprovar la certificació final de data 21 de maig 2019 corresponent a les obres de renovació de paviments urbans "IFS Diputació 18", a favor de AGLOMERADOS LOS SERRANOS SA 13.Expedient 4485/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de data 30 d’abril 2019 i les factures núm. C2-1971 de data 8 de maig de 2019 corresponents a les obres d’urbanització UESUR17. 14.Expedient 4159/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de INFORMÁTICA DEL ESTE SL, per a l’adquisició del mòdul WinPlus Mobile. 15.Expedient 5471/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor d'ARIDOS GARCIA SL, per la contractació del subministrament de tot-u per a treballs a realitzar per la Brigada Municipal. 16.Expedient 4429/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de CREAS ID SOCIAL SL, per la contractació dels treballs per a Benestar Social. 17.Expedient FACT-2019-2345. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200373 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de febrer fins abril 2019. 18.Expedient FACT-2019-2346. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200372 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de novembre 2018 fins gener 2019. 19.Expedient FACT-2019-2347. Proposta d'aprovació de la factura núm. 9121200374 per la liquidació trimestral del factor variable, corresponent als mesos de novembre 2018 fins abril 2019. 20.Expedient FACT-2019-2272. Proposta per a aprovar la factura núm. 991212000363 pels treballs de neteja viaria corresponents al mes de maig 2019. 21.Expedient FACT-2019-2498. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200400 pels treballs de recollida de residus corresponents al mes de maig 2019. 22.Expedient FACT-2019-2344. Proposta per a aprovar la factura d’ingrés núm. 750160000 pels treballs de recollida selectiu. 23.Expedient 4064/2019. Sol·licitud de CONTRATAS Y DESARROLLO DE BIENES E INMUEBLES SL (Javier Álvaro Arnau) per la llicència d’obres per a l’enderrocament al carrer Dauradors 16 de Vinaròs. B) Activitat de control 24.Dació de compte de diversos assumptes.