Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 10/07/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 de juliol de 2020.
2.Expedient 4169/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de M. P. M. de no subjecció a l’impost IVTNU.
3.Expedient 4876/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.
4.Expedient 4881/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA XXI SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.
5.Expedient 4878/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 4º trimestre 2019.
6.Expedient 4662/2020. Proposta per a establir el preu públic per a la programació de teatre a la plaça de bous (El Lazarillo de Tormes) el dia 5 de juliol 2020.
7.Expedient 4413/2020. Sol·licitud de J. M. M. i altres per a la devolució de taxa per matricula FPA.
8.Expedient 4129/2020. Proposta per a adjudicar a A. H. B., la realització del servei per a la realització d’un program de transformació digital del teixit empresarial de Vinaròs.
9.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de despeses bancaries, manteniment i comissions de comptes (juny 2020).
10.Expedient 3283/2020. Sol·licitud de C. F. P. E. (Moustache Café), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
11.Expedient 3692/2020. Sol·licitud d’Antonaya Edo SL (Cafeteria El Cantonet), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
12.Expedient FACT-2020-1646. Proposta per a aprovar la factura núm. 9136800343 pels treballs de neteja viaria (maig 2020).
13.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes de juny 2020.
14.Expedient 3041/2020. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 amb la factura núm. 2020-31 corresponent a les obres de construcció de 208 nínxols.
15.Expedient 6123/2019. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu del servei de manteniment de diferents ascensors instal·lats en edificis Municipals i col·legis públics de Vinaròs a l’empresa A. EMBARBA SA.
16.Expedient 18/2019. Proposta per a aprovar l’inici de la fase 1.2 corresponent a la redacció del projecte d’edificació, ampliació, adequació i reforma del centre existent IES José Vilaplana de Vinaròs.
17.Expedient 5552/2019. Sol·licitud de llicència d’obra d’A. A. L. G. per a ampliació de habitatge i construcció d’un garatge adossat a habitatge unifamiliar existent al carrer de la Navalla 18.
B) Activitat de control
18.SENTENCIA NUM. 247/2020 P.A. 412/2019 MARIA ANGELES GUARCH CLIMENT