Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 10/06/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 de juny 2019. 2. Expedient 4934/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 de data 1 d’abril 2019 i la factura núm. 002OCV1904-0013 corresponents a les obres de renovació de paviments urbans IFS Diputació 18. 3. Expedient 3330/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 de data 3 de maig 2019 i les factures núm. Rect EMIT 10 corresponents a les obres d’urbanització del carrer Pagell i Gall. 4. Expedient 4298/2019. Proposta per a aprovar la certificació final corresponent a les obres de renovació de paviments asfàltics (Pavasal Empresa Constructura SA). 5. Expedient 4384/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Elena Foix Ferrer. 6. Expedient 3898/2019. Sol·licitud de GARBAX TRADERS SL per a la devolució d' ingrés indegut per taxa de basures 7. Expedient FACT-2019-2055. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200317 pels treballs de recollida de residus durant el mes d’abril 2019. 8. Expedient 4898/2019. Proposta per a aprovar la relació d’assistències dels regidors mes de maig 2019. 9. Expedient 2956/2019. Proposta d'aprovació de pagament de dotació al Grup Municipal TOT/ES SOM VINARÒS. 10.Expedient 2204/2019 - 741/2018 - Proposta per a aprovar les liquidacions núm. 0466389194905 i 0466389195246 en concepte de la provisió en propietat d’una plaça de tècnic de Biblioteca. 11.Expedient 4363/2019. Proposta per a aprovar el pagament a justificar a favor de Domenec Fontanet. 12.Expedient 4766/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor d’Ezequiel Querol SL. pels treballs execució subsidiaria OE 4744/2017. 13.Expedient 4501/2019. Proposta per a aprovar la reducció de la taxa d’ús de la plaça de bous a favor de BTT Llangostí de Vinaròs. 14.Expedient 13921/2016. Proposta per a aprovar la devolució parcial de la subvenció concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives al Centre de Dia de Vinaròs. 15.Expedient 4944/2019. Sol·licitud d’E. F. N. i altres, per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa. 16.Expedient 3307/2016. Sol·licitud de R. E.C. i altre per a la devolució d’impost de plusvàlues. 17.Expedient 7511/2018. Sol·licitud de J. A. R. S. i altre per a la rectificació d’impost de plusvàlues. 18.Expedient 5030/2019. Sol·licitud de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs per a la utilització de la plaça de bous els dies 27 i 28 de juliol i 2 i 3 d’agost 2019. 19.Expedient 4567/2019. Proposta per a aprovar la convocatòria per a la subvenció del Xiquibono 2019. 20.Expedient 10640/2017. Proposta per a aprovar la primera prorroga del contracte d’un any per la prestació dels serveis vinculats a la comunicació en línia, fora de línia i de gestió de comunitat (Community Manager) de l’Ajuntament de Vinaròs. 21.Expedient 8141/2017. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de millora, modernització i dotació d’Infraestructures i Serveis de l’àrea Industrial del Portal del Mediterrani de Vinaròs. 22.Expedient 4661/2019. Llicència d'obres sol·licitada per M.S. P. i altre, per a habitatge unifamiliar aïllat al carrer La Rajada núm. 16 de Vinaròs. 23.Despatx extraordinari. DE 1.- Exp. 5141/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 34. DE 2.- Expedient 5827/2018. Proposta per a no prorrogar el contracte del servei d'impressió, còpia i manteniment preventiu i correctiu dels equips d'impressió i còpia de la marca Toshiba de l'Ajuntament de Vinaròs. DE 3.- Expedient 688/2019. Proposta de liquidació de plusvàlues. DE 4.- Expedient 5199/2019. Proposta per a aprovar el preu públic dels tickets per a les taules i cadires de les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019. DE 5.- Expedient 3770/2019. Sol·licitud de D. A. per a la devolució d'ingressos deguts en concepte d'ocupació de via pública. DE 6.- Expedient 4996/2019. Porposta per a adjudicar a J. M. M. P. Movicine la contractació de la projecció de 7 pel·licules els mesos de juliol i agost 2019. DE 7.- Expedient 4847/2019. Porposta per a adjudicar a Cruz Roja Española la contractació dels serveis sanitaris per a les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019. DE 8.- Expedient 5013/2019. Proposta per a adjudicar a Carlos Sastre Lozano la contractació dels serveis de seguretat privada per a les festes de Sant Joan i Sant Pere 2019. DE 9.- Expedient 1264/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 7 i la factura núm. 6 SERIE 19C3 corresponents a les obres del carril lúdic esportiu a l'ermita de Sant Sebastià. B) Activitat de control 24.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 25.Precs i Preguntes