Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 07/02/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de les actes de las sessions anteriors de data 24 i 31 de gener de 2020. 2. Expedient 856/2020. Proposta d'aprovació lot de factures codi 4. 3. Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat. 4. Expedient 4567/2019. Proposta d'adjudicació d'ajudes de conciliació de la vida laboral i familiar per al mes de desembre 2019. 5. Expedient 676/2020. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa KRONOX SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN SL per a la contractació de seguretat privat per al Carnaval 2020. 6. Expedient 682/2020. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa KRONOX GROUP SERVICIOS AUXILIARES SL per a la contractació de controladors d'accés i auxiliars de serveis per al Carnaval 2020. 7. Expedient 599/2020. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA SL per la contractació dels serveis sanitaris del Carnaval 2020. 8. Expedient 7976/2017. Proposta per a prorrogar per un any el contracte del servei de recollida i transport de restes de poda i jardineria amb l’empresa Citrics Roquetes SLU. 9. Expedient 8875/2019. Llicència d'obres sol·licitada per MEDIANAS URBANAS SLU, per a projecte bàsic de nau amb local per a ús comercial al carrer Dauradors 18 en Vinaròs. 10.Expedient 6415/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del servei de gestió d’espais i suport TIC del centre de coneixement VINALAB. 11.Despatx extraordinari. B) Activitat de control 12.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 13.Precs i Preguntes