Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 03/06/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28 de maig 2019.

2. Expedient 4926/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 30.

3. Expedient 4912/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 32.

4. Expedient 4618/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Carmen Ayza Febrer.

5. Expedient 4356-4311-4213/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Daniel Torreblanca.

6. Expedient 4893/2019. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat CAIXABANK.

7. Expedient FACT-2019-1790. Proposta d'aprovació de la factura núm. 991212000277 en concepte de neteja viaria durant el mes d’abril. 8. Expedient 2956/2019. Proposta d'aprovació de pagament de dotació al Grup Municipal PP corresponent del 01/01/2019 fins 15/06/2019.

9. Expedient 4296/2019. Proposta per a l'aprovació del compte justificatiu pel pagament a justificar presentat per Maria del Mar Quintero per la inscripció d'un curs.

10.Expedient 4753/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa Prontoservis SL, la contractació del lloguer i neteja del WCs de les platges de Vinaròs.

11.Expedient 4553/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa Edicions 96 SL, l’adquisició d’agendes escolars.

12.Expedient 4582/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ELECTRA ENERGIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública durant l’any 2018.

13.Expedient 4592/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa ON OFF PRO 2019 SLU, el contracte per a la instal·lació de llum i so per a les actuacions del Platjafest.

14.Expedient 4329/2019. Proposta per adjudicar a l'empresa PROGES XXI, el contracte de les actuacions OQUES GRASSES per a l’actuació del dia 29 de juny 2019.

15.Expedient 772/2019. Proposta per a l’adjudicació del contracte a l’empresa OFERTAS COSTAS AZAHAR SL del servei consistent en l’execució del campus Illa.

16.Expedient 11138/2018. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament i posada en marxa d’una plataforma de seguretat perimetral.

17.Expedient 88/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Patrice Albert Calero, per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer La Xirla 28 (zona Amerardors).

18.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 6026/2017. Proposta pe a aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres d'urbanització de l'etapa I de la UE SUR 17 en dos mesos.

B) Activitat de control

19.Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

20.Precs i Preguntes.