Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 29/05/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22 de maig 2020.
2.Expedient 2221/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de CITRICS ROQUETES SL pels treballs a les jardineres del Passeig Colom.
3.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de despeses bancaries, manteniment i comissions de comptes.
4.Expedient 3818/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de RODA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO pels treballs de manteniment i reparació d’infraestructures en Cala Galtera.
5.Expedient 3857/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de LYPSUM PUBLICIDAD Y DISEÑO SCP per la campanya de màrqueting “A mar Vinaròs”.
6.Expedient 3150/2020. Proposta per a aprovar la liquidació en concepte del preu de gestió per la recaptació corresponent als mesos de febrer, març i abril de la Diputació Provincial.
7.Expedient FACT-2020-1493. Proposta per a aprovar la factura núm. 9136800319 en concepte dels treballs de recollida de residus del mes d’abril 2020.
8.Expedient 3853/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa INSTITUTO IMEDES pels treballs de disseny i aplicació de protocol COVID-19 a les platges de Vinaròs.
9.Expedient 3801/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a I-DE-REDES ELECTRICAS INTELIGENTES SAU (ABANS IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SA) de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 4er trimestre 2019.
10.Expedient 3041/2020. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 amb la factura núm. 2020-23 corresponent a les obres de construcció de 208 nínxols.
11.Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 amb la factura núm. 5300-OC20-0095 corresponent a les obres del carril lúdic-esportiu a la Ermita de Sant Sebastià.
12.Expedient 3859/2020. Proposta per a aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats d’acció social 2020.
13.Expedient 1611/2018. Proposta per a aprovar no prorrogar i donar per finalitzat al venciment del mateix, el contracte de la prestació del servei de suport tècnic remot dels sistemes informàtics de l’Ajuntament de Vinaròs, subscrit a l’empresa ASAC COMUNICACIONES SL.
14.Expedient 11630/2014. Proposta per a aprovar la liquidació de la contractació del servei de col·laboració en la Gestió del Personal Laboral i Funcionari de l’Ajuntament de Vinaròs subscrit amb l’empresa BDM Consultores, així com procedir a la devolució de la garantia definitiva.
15.Expedient 3770/2020. Proposta per a aprovar la sol·licitud de Jesús A. Garrido en representació de l’empresa EUROPE BIG EVENTS SL, en la qual sol·licita l’ús de la plaça de bous per a espectacle circense contemporani els dies 5 al 7 de febrer de 2021.
16.Expedient 8524/2019. Sol·licitud d’obra major de S. A. C. per a habitatge unifamiliar aïllat al carrer Filat 3 de Vinaròs.
17.Despatx extraordinari.
18.DE 1.- Expedient 3821/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa CARPINTERIA CONESA SL pels treballs de reconstrucció i incorporació de “piràmides Costa Sud”.
19.DE 2.- Expedient 3315/2020. Proposta de Despesa-gestión de redes sociales motivado por la COVID-19.
20.DE 3.- Expedient 3882/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL, per al lloguer del escenari i carpa per a l’estiu en la plaça de bous de Vinaròs.
21.Expedient 3909/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa EDICIONS 96 SL, per a l’adquisició d’agendes escolars en valencià.
22.Dació de compte de diversos assumptes.
23.Precs i Preguntes.