Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 19/06/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12 de juny de 2020.
2.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de despeses bancaries, manteniment i comissions de comptes.
3.Expedient 4358/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa MAR DIAGO (MD STUDIO) en concepte de la campanya comercial “comprar a Vinaròs té premi”.
4.Expedient 3836/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa FIDEL JULIAN ZAERA TENA en concepte dels treballs tècnics d’urbanització UE1R07.
5.Expedient 4151/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa SOLVI OBRES I SERVESI SL, en concepte dels treballs d’adequació amb els escocells en el Passeig Marítim.
6.Expedient 7361/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Lazaro Zayda i altres.
7.Expedient 4351/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de l’empresa ELEVARIS ACCESIBILIDAD, en concepte de la instal·lació d’un elevador vertical en la Casa Consistorial.
8.Expedient 4448/2020. Proposta per a adjudicar a IGNACIO CARBÓ DEL MORAL la realització del servei de redacció de l’avantprojecte complet del Centro Social de Vinaròs.
9.Expedient 4115/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents cursos del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes.
10.Expedient. 9250/2019. Proposta per a desestimar les sol·licituds de N. M. i altres de no subjecció a l’impost IVTNU.
11.Expedient 7759/2019. Proposta per a desestimar les sol·licituds de M. D. C. i altres de no subjecció a l’impost IVTNU.
12.Expedient 4404/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions de l’impost IVTNU.
13.Expedient 4567/2019. Proposta per a aprovar les ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar (xiquibó).
14.Expedient 3794/2020. Proposta per a aprovar el conveni per a la subvenció de l’Escola de música “La Alianza”.
15.Expedient 10957/2015. Proposta per aprovar la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb el Sr. José Domingo Verdera Breixano i altres, relatiu a l'arrendament de la parcel·la situada en la C/ Yecla, 20 per a destinar-la a aparcament públic de vehicles.
16.Expedient 942/2018. Proposta per a aprovar la primera pròrroga d'un any del contracte subscrit amb l’empresa LOKIMICA S.A, per al servei de control i tractament de mosquits al terme municipal de Vinaròs.
17.Expedient 743/2020. Proposta per a concedir llicència d’obres a JANVERLAR SL per a habitatge unifamiliar aïllat en Avinguda Francisco José Balada 166 de Vinaròs.
18.Despatx extraordinari.