Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 03/07/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors en data 19 i 26 de juny de 2020.
2.Expedient 4404/2020. Proposta de rectificació d’acord de la Junta de Govern de data 19 de juny 2020, relacionat a la aprovació de les liquidacions en concepte de l’impost sobre el increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
3.Expedient 3965/2020. Sol·licitud de TALLERES VINASPORT SL, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
4.Expedient 4106/2020. Sol·licitud de MARILENA MECU (La Tasca), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
5.Expedient 4276/2020. Sol·licitud de NEGREA MARIANA (Bar Far West), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
6.Expedient 4187/2020. Sol·licitud de JUAN ROYO BLAZQUEZ (Cafeteria Kontinental), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
7.Expedient 4185/2020. Sol·licitud d’ABDENOUR AARIM, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
8.Expedient 3754/2020. Sol·licitud de FRANCISCO APARICIO SALOM (Bar Tarrasa), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
9.Expedient 3618/2020. Sol·licitud de BENIMABEL 2014 S.L., per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
10.Expedient 4132/2020. Proposta per a aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’un tractor de segona mà.
11.Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de data 31 de maig de 2020 amb la factura núm. 5300-OC20-00121 corresponent a les obres del Carril Lúdic-Esportiu a l’Ermita de San Sebastià.
12.Expedient 4893/2020. Proposta per a adjudicar a FRANCISCO JAVIER TORRES CAMÓS la realització del servei d’un aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació del projecte de la passarel·la cicle-vianants sobre la desembocadura del Riu Cervol.