Servicios
Documentos relacionados

Convocatòria Junta de Govern 24/04/2020

Tipo
Junta de Gobierno Local
Fecha
Orden del día

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior data 17 d'abril 2020.
2.Expedient 3097/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a E. DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
3.Expedient 3104. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública trimestre 2020.
4.Expedient 3165. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
5.Expedient 3121/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAGNE SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
6.Expedient 3129/2020.Proposta d’aprovació de liquidació provisional a GOIENER, S. COOP. de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
7.Expedient 1734/2020. Proposta per a aprovar les liquidacions en concepte de despeses bancaries, manteniment i comissions de comptes.
8.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat
9.Expedient 83/2020. Proposta per a aprovar l’anulació del document fase AD 5985 a favor de AUTEM, SOLUCIONES URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES SL.
10.Expedient 2052/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de CARPINTERÍA ROYO BLÁZQUEZ SL, en concepte de la reparació de infraestructures pel temporal Gloria.
11.Expedient 3041/2020. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de data 1 d’abril 2020 amb la factura núm. 2020-17 de data 1 d’abril 2020 corresponent a les obres de
construcció de 208 nínxols així com reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la mercantil LATRA 2010 SL.
12.Expedient 162/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de Fernando Calderón González, en representació de LOTUS SYSTEM SL, de la taxa de llicència urbanística i ICIO (pol 22, par. 12 liquidació núm. 201909835)
13.Expedient 163/2020. Proposta per a desestimar la sol·licitud de Fernando Calderón González, en representació de LOTUS SYSTEM SL, de la taxa de llicència urbanística i ICIO (pol 22, par. 12 liquidació núm. 20191042925)
14.Expedient 10957/2015. Proposta per a aprovar la segona pròrroga del contracte d’arrendament d’un terreny per aparcament públic (Maria Carmen Gómez SanJuan).
15.Expedient 505/2020. Proposta per a aprovar la contractació del servei de venda de begudes i menjar a les carpes i escenaris instal·lats amb motiu de diverses festes en el municipi de Vinaròs.
16.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
17.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
18.Precs i Preguntes.