Servicios
Documents relacionats

Ple Ordinari 25/07/2019

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior data 16/07/2019
2.Despatx extraordinari.
3.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
4.Precs i Preguntes.