Servicios
Documents relacionats

Ple 28/11/2019

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 8450/2019. Dictamen sobre aprovació d'acord d'actualització de les compensacions econòmiques establides per als serveis extraordinaris del personal laboral de l'Ajuntament. 3. Expedient 7285/2019. Dictamen sobre aprovació d'acord d'actualització de les compensacions econòmiques establides per als serveis extraordinaris del personal funcionari de l'Ajuntament. 4. Expedient 1317/2018. Dictamen sobre aprovació del Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Vinaròs 2020-2023 i impulsar la creació del Consell Local d'Inclusió i Drets Socials. 5. Expedient 9232/2019. Proposta de resolució del Grup Municipal Ciudadanos en relació al segellament del projecte Castor. 6. Expedient 9065/2019. Proposta de resolució del Grup Municipal Ciudadanos sobre la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet en l'accés a la pensió de viudetat. 7. Despatx extraordinari. B) Activitat de control 8. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. 9. Expedient 3545.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció Municipal sobre l'acompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària 2019, regla de despesa i deute corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2019. 10.Expedient 3218.- Dació de compte de l'estat d'execució pressupostària, estat de tresoreria i estat del Deute del 3r trimestre 2019. 11.Expedient 4277/2017.- Dació de compte de l'estat de morositat i PMP del tercer trimestre 2019. C) Precs i preguntes 12.Precs i Preguntes.