Servicios
Documents relacionats

Ple 24-10-2019

Tipus
Ple Ordinari
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació d'actes de sessions anteriors. 2. Expedient 7946/2019. Dictamen sobre reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2019. 3. Expedient 8269/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modicació de Crèdit núm. 32/2019, en la modalitat de suplement de crèdit 4. Expedient 6867/2019. Dictamen sobre aprovació provisional de modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 5. Expedient 5525/2019. Dictamen sobre aprovació provisional del preu públic per prestació del servei públic de bàscula de vehicles i la seua Ordenança Reguladora. 6. Expedient 10972/2018. Dictamen aprovació tercer reajust d'anualitats per a les actuacions a realitzar al CEIP JAUME I. 7. Expedient 10972/2018. Dictamen aprovació tercer reajust d'anualitats per a les actuacions a realitzar a l'IES JOSE VILAPLANA. 8. Expedient 6593/2018. Dictamen aprovació Projecte d'execució del CEIP JAUME I. 9. Expedient 8042/2019. Dictamen ratificació resolució alcaldia nomenament directora del setmanari de Vinaròs 10.Expedient 7282/2019. Dictamen sobre modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del lloc d'agent i agent en segona activitat de la Policia Local. 11.Expedient 7597/2019. Dictamen sobre modificació de Plantilla de Personal Funcionari per 2019, amortització plaça vacant de Viceinterventor. 12.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 1034/2018. Moció presentada pel Grup Municipal socialista en relació a la declaració de caducitat del Programa d'Actuació Integrada del SUR SALINES. B) Activitat de control 13.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l'Alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre. C) Precs i preguntes 14.Precs i Preguntes.