Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 31/10/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 d'octubre 2019.
2.Expedient 8395/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA SERVICIOS ENERGÉTICOS SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019.
3.Expedient 8537/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a WIND TO MARKET SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019.
4.Expedient 8581/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019.
5.Expedient 8225/2018. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2018.
6.Expedient 8624/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019.
7.Expedient 8601/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA XXI SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019.
8.Expedient 8644/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a KILOWATIOS VERDES, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 1,2 i 3º trimestre 2019.
9.Expedient 8628/2019. Sol·licitud d’Ana Oliver Garcia, per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de taxa d’inscripció al casal jove curs «Coral contemporánea».
10.Expedient 4030/2019. Sol·licitud de UNNIM SDAD para la gestión de activos SA, per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa de l’IVTNU.
11.Expedient 1026/2019. Proposta per a aprovar la rectificació de l’error en liquidacions de IIVTNU.
12.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 8752/2019. Proposta de Despesa codi factures 55.

DE 2.- Expedient 12584/2018. Contratació - Solicitud autorització organ contratació per a iniciar expedient modificació contracte.

13.Dació de compte de diversos assumptes.
14.Precs i Preguntes.