Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 29/11/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2. Expedient 9458/2019. Proposta d'arprovació de factures codi 61. 3. Expedient 9516/2019. Proposta d'aprovació de factures codi 62. 4. Expedient 9659/2019. Proposta d'aprovació de factures codi 64. 5. Expedient 9582/2019. Proposta d'aprovació de despesa per a la renovació del suport anual de bases Oracle. 6. Expedient 8786/2019. Proposta d'aprovació de despesa per a la millora de les instal·lacions de la pista d'atletisme. 7. Expedient 7361/2019. Proposta d'aprovació pagament indemnitzacions per raó del servei. 8. Expedient 3970/2018. Proposta d'aprovació pagament liquidació de despeses bancàries-manteniment i comissions comptes. 9. Expedient 6326/2019. Proposta per a aprovar la justificació del pagament a justificar presentada per JMDS per import de 2.000 €. 10.Expedient 6658/2019. Proposta per a aprovar la justificación del pagament a justificar presentada per JMDS per import de 240 €. 11.Expedient 6269/2019. Proposta per a aprovar la justificació del pagament a justificar presentada per JMDS. 12.Expedient 8668/2019. Proposta per a aprovar la justificació del pagament a justificar presentada per GQM. 13.Expedient 8300/2019.Proposta per a aprovar la devolució d'ingressos deguts a RML en concepte de drets d'exament. 14.Expedient 5475/2019. Proposta de pagament d'ajudes de transport escolar per als alumnes d'ESO dels IES Leopoldo Querol i José Vilaplana curs 2019-2020. 15.Despatx extraordinari. B) Activitat de control 16.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 17.Precs i Preguntes