Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 27/12/2018

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 11508/2018. Sol·licitud de C. R. S. per a la devolució d' ingressos indeguts per taxa d'escombraries.
3.Expedient 10979/2018. Sol·licitud de M.R F.C. per a la devolució d' ingressos Indeguts en concepte de taxes d'escombraries.
4.Expedient 5789/2017. Aprovació el padró complementari de taxes urbanes 2018 LTAS-181004
5.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 5313/2018. Justificació d'ajudes a la conciliació de la vida laboral i familiar - xiquibó - novembre 2018.

DE 2.- Expedient 10710/2018. Proposta per al pagament per motiu d'assistència a l'IVASPE el mes de desembre 2018 a J. Manuel Domenech Sanz. 

DE 3.- Expedient 4386/2018. Proposta per al pagament d'indemnització per raó de servei dels mesos octubre, novembre i desembre 2018 a Enric Pla Vall.

DE 4.- Expedient 570/2018. Justificació de subvenció a l'entitat Colla de Nanos i Gegants de Vinaròs. 


B) Activitat de control
6.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
7.Precs i Preguntes.