Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 26/07/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 19 juliol 2019.
2.Expedient 6297/2019. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 39.
3.Expedient 6330/2019. Proposta d'aprovació del lot de factures codi 40.
4.Expedient 1187/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a guillem Alsina Gilabert.
5.Expedient 6356/2019. Sol·licitud de T. E. B., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
6.Expedient 6229/2019. Sol·licitud de S. A. D. per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
7.Expedient 6239/2019. Sol·licitud de R. G. F., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
8.Expedient 5786/2019. Sol·licitud de H. B. M. , per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
9.Expedient 5406/2019. Sol·licitud de R. P. V., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
10.Expedient 5439/2019. Sol·licitud de M. M., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'inscripció a l’Escola de L’Illa.
11.Expedient 6294/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019 (gas i electricitat).
12.Expedient 6211/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA XXI SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019 (gas i electricitat).
13.Expedient 6166/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
14.Expedient 3548/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
15.Expedient 6135/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019. 
16.Expedient 4433/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
17.Expedient 4485/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 3 amb la factura núm. C2-1986 corresponent a les obres d’urbanització UESUR17.
18.Expedient 1839/2019. Proposta per a aprovar el segon pagament de la subvenció del Carnaval al COC.
19.Expedient 10948/2016. Proposta per a aprovar l’anul·lació de les liquidacions núm. 201809812 i 201809811 a nom de M. D. L. i R. D. L. respectivament.
20.Expedient 5313/2018. Proposta d'aprovació dels xiquibons mes de juny 2019.
21.Expedient 5909/2019. Rectificación error material en liquidación de IIVTNU y solicitud de devolución de Ingresos indebidos
22.Expedient 5894/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de GRUPO MAESTRAT CARPAS, ESPECTÁCULOS Y EVENTOS SL, en concepte de la contractació de l’actuació "La Màxima" per a la festa del Llangostì.
23.Expedient 5952/2017. Proposta per a aprovar la liquidació de la despesa ocasionat per l’execució subsidiaria al carrer Illes Balears 10 (Augimar Empresa Promotora SA) per neteja de la piscina on s’acumula brossa.
24.Expedient 5334/2017. Proposta per a aprovar la liquidació de la despesa ocasionat per l’execució subsidiaria al carrer de l’Ham 14 (José R. Mateu Soldevila) per neteja de la parcela.
25.Expedient 6026/2017. Proposta per a aprovar l’ampliació del termini d’execució de les obres d’urbanització de l’etapa i de la UE SUR 17 en dos mesos.
26.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 6429/2019. Sol·licitud d'Hades Gestoria, Transporte y Servicios SL per a la utilització de la placa de bous el dia 10 d'agost de 2019.

DE 2.- Expedient 5660/2019. Proposta per a aprovar el conveni per a la subvenció entre l'Ajuntament i la protectora d'animals El Cau.

DE 3.- Expedient 6235/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l'empresa EXCAVACIONES JIRES la reposició d'esculleres del riu Servol.

DE 4.- Expedient 6417/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l'empresa GESDEYCO, SL pels treballs de pintura del CEIP Baix Maestrat.

DE 5.- Expedient FACT-2019-2728. Proposta per a aprovar la factura 04E201904 a favor de M.R.B.
27.Dació de compte de diversos assumptes.
29.Precs i Preguntes.