Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 25/10/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 18 d'octubre 2019.

2. Expedient 7939/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 53.

3. Expedient 8493/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 54.

4. Expedient 8378/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

5. Expedient 7225/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

6. Expedient 7847/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

7. Expedient 7227/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

8. Expedient 8412/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

9. Expedient 8476/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VODAFONE ONO SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3º trimestre 2019.

10.Expedient 8345/2019. Sol·licitud de R. V. D. B., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa per IVTNU.

11.Expedient 7888/2019. Sol·licitud de M. C. Z. H., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de reducció de multa per prompte pagament.

12.Expedient 7411/2019. Sol·licitud de J. I. R. B. (Cafeteria Kontinental), per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de taxa per ocupació de via publica (taules i cadires).

13.Expedient 8308/2019. Sol·licitud de C. V. T. per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de l’impost de taxa d’inscripció del Casal Jove.

14.Expedient 8318/2019. Sol·licitud de C. G. A. per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de l’impost de taxa d’inscripció del Casal Jove. Codi Validació: RFS2WASQG69HZG5HCHLRFZP4S | Verificació: http://vinaros.sedelectronica.es/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

15.Expedient 8307/2019. Sol·licitud de J. M. A. per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de l’impost de taxa d’inscripció del Casal Jove.

16.Expedient 2956/2019. Proposta per al pagament de les dotacions anuals als grups municipals TOTS/ES SOM VINAROS, PVI i PP.

17.Expedient FACT-2019-3828. Proposta d'aprovació de la factura núm. 991212000618 en concepte de neteja viaria durant el mes de setembre 2019.

18.Expedient 4812/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Antonio Valanzuela.

19.Expedient 5723/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Estefania Pi.

20.Expedient 5697/2019. Proposta per a aprovar la justificació presentat per les Associacions per a les subvencions a Entitats d’Acció Social 2019.

21.Expedient 4567/2019. Proposta per a aprovar els xiquibons des del mes de setembre 2019.

22.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes de setembre 2019.

23.Expedient 5754/2019. Proposta per a aprovar la justificació de la subvenció concedida a la entitat Societat Musical l’Alianza de Vinaròs (segon pagament ).

24.Expedient 3360/2019. Llicència d'obres sol·licitada per BRIFISA INTERNACIONAL SL, per a la construcció de 76 habitatges, soterranis i aparcament (Edificio Argos).

25.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 7455/2019. Proposta per a aprovar la liquidació model 069 núm.219200469226M en concepte de despesa del Jurat d'expropiació.

DE 2.- Expedient 8510/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de *SOLVI OBRES I SERVEIS SL, en concepte dels treballadors al Pou del Mangrano. 

B) Activitat de control

26. Dació de compte de diversos assumptes.

C) Precs i preguntes

27.Precs i Preguntes.