Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 23/08/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 d'agost 2019.

2. Expedient 6924/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 45.

3. Expedient 2730/2019. Proposta per a adjudicar les subvencions corresponents als clubs, associacions i esportistes de la ciutat de Vinaròs.

4. Expedient 1885/2018. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de la prestació dels serveis Pirotècnics i Focs Artificials de les Festes de Sant Joan i Sant Pere 2018.

5. Expedient 5657/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu de les obres de construcció de la rampa accessible a la Platja del Clot a l’empresa ECONSOST-KONSTRUO SL.

6. Expedient 4234/2016. Proposta per a no prorrogar i donar per finalitzat al venciment del mateix, el contracte del servei per a la gestió dels espais, suport TIC i acompanyament als incubats en el Vinalab, subscrit amb l’empresa CREAS ID SOCIAL SL.

7. Despatx extraordinari. 

8. Dació de compte de diversos assumptes.

9. Precs i Preguntes.