Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 22/11/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió de data 7 de novembre de 2019. 2. Expedient 8561/2019. Proposta per al pagament d'assistències regidors mes d'octubre de 2019. 3. Expedient 8222/2019. Proposta d'aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons de servei a Àngels Blanch Messeguer. 4. Expedient 6501/2019. Proposta d'aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons de servei a Ivan del Castillo Ávila. 5. Expedient 3145/2019. Proposta per al pagament a Lourdes Monteagut Gallart per indemnització per raó de servei. 6. Expedient 1187/2019. Proposta per al pagament a Guillem Alsina Gilabert per indemnització per raó de servei. 7. Expedient 8611/2019. Proposta per al pagament a Mª Jesús Miralles Miravet per indemnització per raó de servei. 8. Expedient 8881/2019. Proposta per al pagament a Laura Adell Soler per indemnització per raó de servei. 9. Expedient 4618/2019. Proposta per al pagament a Carmen Ayza Febrer per indemnització per raó de servei. 10.Expedient 8984/2019. Proposta per a aprovar la despesa a Florencio Garcia Perez per indemnització per raó de servei. 11.Expedient 10069/2018. Proposta per a aprovar la despesa a Mª Isabel Herrera Herrera per indemnitzacio per raó de servei. 12.Expedient 9077/2019. Proposta per aprovar la despesa per a l'elaboració del mapa d'oferta de solucions innovadores d'empreses, centres d'investigació i grups universitaris. 13.Expedient 8529/2019. Proposta per a aprovar la despesa per a la realització de treballs de reposició de palmeres al passeig marítim. 14.Expedient 9081/2019. Proposta per a aprovar la despesa per a la pavimentació d'accés nuclis de població. 15.Expedient 8589/2019. Proposta de Despesa-trabajos de hormigonado de emergencia en Riu Cervol 16.Expedient 7830/2019. Proposta de Despesa- contratación de los trabajos técnicos por liquidación y proyecto fase 1 del UE1R0717.Expedient FACT-2019-3648. Aprovació de Factures-FACTOR VARIABLE LVLIQUIDACION TRIMESTRAL, DE MAIG A JULIOL 2019 18.Expedient 8738/2019. Proposta per a aprovar la liquidació del préstec amb el Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Centre del Coneixement. 19.Expedient 7158/2016. Proposta per a aprovar la liquidació de les despeses per execució subsidiària de neteja parcel·la sita al C. Camí Fondo, 26. 20.Expedient 8892/2019.Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic a nom de REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU 21.Expedient 8886/2019Liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic a nom de REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU 22.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de les liquidacions del Ministerio de Economia y Hacienda exercicis 2008 i 2009. 23.Expedient 9327/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 1 corresponent a les obres de construcció d'una rampa accessible a la platja del Clot. 24.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció per les places públiques concedides als usuaris Centre de Dia. 25.Expedient 5765/2019. Proposta per a adjudicar el contracte de les obres de construcció del carril lúdic esportiu en la Ctra. de Vinaròs a l'ermita Sant Sebastià, lot 2. 26.Expedient 9343/2019. Proposta per a adjudicar la contractació de l'obra d'ampliació de la xarxa de fibra òptica per al Pla d'Innovació Digital Vinaròs Smart. 27.Expedient 6413/2019. Proposta per a adjudicar la contractació del subministrament de llicències de software de Microsoft. 28.Expedient 8253/2019.Proposta per a adjudicar contracte assistència tècnica per al recolzament en plecs tècnics implantació mesures d'estalvi energètics en edificis públics. 29.Expedient 8401/2019. Proposta de Despesa- CONTRACTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIO ZONAS VULNERABLES COFINANÇIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020 30.Expedient 8120/2019. Proposta per a aprovar el padró complementari de taxes urbanes del exercici 2019. 31.Expedient 6789/2019. Proposta per a la fixació del preu públic per a l'obra L'Electe a l'Auditori Municipal el dia 29 novembre 2019. 32.Despatx extraordinari. B) Activitat de control 33.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 34.Precs i Preguntes