Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 20/12/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 13 de desembre 2019.
2. Expedient 9825/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a José Chaler López i altres.
3. Expedient 1187/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Guillermo Alsina Gilabert.
4. Expedient 8614/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Juan Manuel Domenech Sanz.
5. Expedient 90/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de
despeses, dietes i assistències per raons del servei a Hugo Romero.
6. Expedient 7417/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 2 de data 24 de
setembre 2019 i les factures núm. 69 de data 11 de novembre de 2019,
corresponents a les obres de rehabilitació de la Capella Santa Victòria (IFS-2018).
7. Expedient 11928/2018. Proposta per a aprovar la certificació final corresponent a les
obres Edificant Col·legi Misericordia.
8. Expedient 4567/2019. Proposta d'adjudicació d'ajudes de conciliació de la vida laboral
i familiar per al mes de novembre 2019.
9. Expedient 9491/2019. Proposta per al pagament assistències regidor Mercedes
Garcia (novembre 2019).
10.Expedient 2956/2019. Proposta per al pagament de les dotacions anuals al grup
municipal COMPROMÌS.
11.Expedient 9050/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat
per Antonio Valanzuela.
12.Expedient 1435/2019. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 0466389206150 a la Generalitat Valenciana (model 046) per la publicació al DOGV.
13.Expedient 6573/2019. Proposta per a aprovar la liquidació núm. 0465946230486 a la
Generalitat Valenciana (model 046) per la publicació al DOGV.
14.Expedient 3967/2018. Proposta per a l'aprovació de les liquidacions en concepte de
preu de gestió de recaptació mes de novembre.
15.Expedient 10140/2017. Proposta per a no prorrogar i donar per finalitzat al venciment del mateix, el contracte d’arrendament de la parcel·la amb destinació a aparcament de vehicles (zona hospital).
16.Expedient 3987/2016. Proposta per a aprovar la liquidació del contracte de servei del Setmanari Local de Vinaròs a petició de Artes Gráficas Castell Impresores SL.
17.Expedient 6288/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Carlos José Sancho, per a la
legalització de substitució de coberta i cobriment de pati al carrer de l’Eider 1 de
Vinaròs.
18.Expedient 6829/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Maria Olga Gascón Altabas
(Inversiones Oasis-10 SL), per a la construcció de habitatge unifamiliar aïllat al carrer
Ameradors T35 de Vinaròs.
19.Expedient 7297/2018. Llicència d'obres sol·licitada per Fragadis SL, per a l’ampliació
de supermercat existent a l’avinguda Francisco José Balada núm. 116 amb carrer
Ameradors.
20.Expedient 6035/2019. Llicència d'obres sol·licitada per Fora Forat Urbana Sociedad
Limitada, per a la construcció de 32 habitatges, garatges, 3 locals i piscina, a la
avinguda del cantàbric 14A i 14B de Vinaròs.
21.Expedient 6404/2019. Proposta per a excloure licitadors i declarar deserta la
contractació del servei d’implantació de Microsoft Office 365 en l’Ajuntament de
Vinaròs.
22.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
23.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
24.Precs i Preguntes.