Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 19/07/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 12 de juliol 2019.
2.Expedient 6220/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 38.
3.Expedient 1217/2017. Proposta per a aprovar el reintegrament de la participació en el tributs de l'Estat (maig i juny 2019).
4.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris.
5.Expedient 3967/2018. Proposta per a l'aprovació de les liquidacions en concepte de preu de gestió de recaptació mesos de febrer, març i abril 2019.
6.Expedient 6174/2019. Proposta per a aprovar la liquidació en concepte de interessos corresponents al préstec del Banc de Sabadell.
7.Expedient FACT-2019-2143. Proposta per a aprovar la factura núm. F201912 presentat per l'empresa EL FABRICANT D’ESPHERAS COOP V.
8.Expedient 6217/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de la CÀMARA OFICIAL DE COMERCIO en concepte del program de competitivitat e innovació empresarial.
9.Expedient 6218/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de JOSÉ MANUEL MIQUEL ALCAÑIZ, en concepte dels treballs de redacció i DDO del Polígon Planes Altes.
10.Expedient 2448/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de EXCAVACIONES JIRES SL, en concepte dels treballs de demolició de les casetes del Port de Vinaròs (zona 1).
11.Expedient 3036/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de G BARREDA SL, en concepte dels treballs de demolició de les casetes del Port de Vinaròs (zona 3).
12.Expedient 3039/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de RODA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, en concepte dels treballs de demolició de les casetes del Port de Vinaròs (zona 4).
13.Expedient 6103/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ORANGE ESPAÑA SA, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
14.Expedient 1442/2015. Proposta per a aprovar el pagament de la subvenció de les places públiques concedides als usuaris del Centre de Dia de Vinaròs (Residencia 3ª Edat L’Onada SL) corresponent al mes de juliol 2019.
15.Expedient 6071/2019. Proposta per a adjudicar a SISTEMAS INFORMÁTICOS IDE SL, la contractació del subministrament d’equipament TIC per a els projectes inclosos en el Pla d’Innovació Digital Vinaròs Smart.
16.Expedient 6373/2018. Llicència d'obres sol·licitada per María de los Ángeles Segarra Arnau i altre, per a la redistribució d’interior de local i habitatge amb canvi d’ús en el carrer Carrero 60.
17.Despatx extraordinari.

DE 1.- Expedient 6268/2019. Execucions de contractes (Obra Corral de Batet)
18.Dació de compte de diversos assumptes.
19.Precs i Preguntes.