Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 18-10-2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 3 i 11 d'octubre 2019. 2. Expedient 8213/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 52. 3. Expedient 12647/2018. Proposta per a aprovar la certificació final en data 12/07/2019 i la factura núm. 8 SERIE 19C3 de 19/07/2019, corresponents a les obres de carril lúdic-esportiu a l’Ermita de San Sebastià. 4. Expedient 8007/2019. Sol·licitud de M. E. H., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa per mercat dijous. 5. Expedient 7999/2019. Sol·licitud d'Imma P. R., per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de taxa per instal·lacions esportives. 6. Expedient 8166/2019. Sol·licitud de R. G. M., per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de taxa per curs de guitarra. 7. Expedient 8179/2019. Sol·licitud de V. G. P., per a la devolució d'ingressos deguts en concepte de taxa per curs de capoeira. 8. Expedient 7748/2019. Sol·licitud d’E. I. S., per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa de grua. 9. Expedient 5815/2019. Sol·licitud de Monterde y Antonio SL, per a la devolució d'ingressos indeguts en concepte de taxa d’escombraries. 10.Expedient 8120/2019. Proposta per a aprovar el Padró Complementari de taxes urbans. 11.Expedient 8216/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a PRICE WATER HOUSE COOPERS SERVICE DELIVERY CENTER MALAGA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 3er trimestre 2019. 12.Expedient 7787/2019. Proposta per a l'aprovació del pagament a justificar presentat per Marc Albella. 13.Expedient FACT-2019-3471. Proposta per a aprovar la factura núm. 9121200583 pels treballs de recollida de residus mes de juliol 2019. 14.Expedient FACT-2019-3470. Proposta per a aprovar la factura núm. 991212000582 pels treballs de recollida de residus mes d’agost 2019. 15.Expedient FACT-2019-3359. Proposta per a aprovar la factura núm. 991212000521 pels treballs de neteja viaria mes de juliol 2019. 16.Expedient 8332/2019. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat CAIXA RURAL VINARÒS corresponent al 20 de setembre 2019. 17.Expedient 7572/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Daniel Torreblanca Medina. 18.Expedient 1187/2019. Proposta per a l’aprovació del pagament de la justificació de despeses, dietes i assistències per raons del servei a Guillermo Alsina Gilabert. 19.Expedient 7014/2019. Proposta per a aprovar el pagament de la Subvenció del Concurs de Cuina Aplicat al Llangostì. 20.Expedient 3970/2018. Proposta per a aprovar les liquidacions bancaries en concepte de interessos, comissions i manteniment de comptes bancaris 21.Despatx extraordinari. 22.DE 1.- Expedient 6698/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor d’IDM SISTEMAS DE COMUNICACIÓN SL, per a la implantació d’un sistema intel·ligent de gestió d’espera i cita prèvia per a l’OIAC. 23.DE 2.- Expedient 8098/2019. Proposta per a aprovar la despesa a favor de MYCELIUM NETWORKS SL, per a la implantació d’un panel informatiu DTI a les platges del Fortí i Fora Forat. 24.DE 3.- Expedient 8352/2019. Proposta per a adjudicar a la mercantil SMART ENVIRONMENT MANAGEMENT SL la contractació de l’obra d'instal·lació d’una xarxa LoRa al Municipi per a la connexió de dispositius loT. B) Activitat de control 25.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 26.Precs i Preguntes.