Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 11/10/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 d'octubre 2019. 2. Expedient 8023/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 51. 3. Expedient 11463/2018. Proposta per a aprovar la certificació núm. 5 de data 2 de setembre 2019 i la factura núm. C6019 de data 13 de setembre 2019 corresponents a les obres del Plan Edificant IES Leopoldo Querol. 4. Expedient 6451/2019. Sol·licitud d’A. F. G., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d'instal·lacions esportives. 5. Expedient 7873/2019. Sol·licitud de P. B. F., per a la devolució d'ingressos deguts per taxa d’inscripció al Casal Jove. 6. Expedient 7587/2019. Sol·licitud per a donar d’alta a A. P. A. en el padró fiscal per a la taxa de recollida d’escombraries. 7. Expedient 7823/2019. Sol·licitud de C. F. T. O. per a l'anulació d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries. 8. Expedient 6255/2019. Sol·licitud de Soc. Garantia Reciproca Comunidad Valenciana per a la devolució d’ingressos indeguts de la taxa per recollida d'escombraries. 9. Expedient 7566/2019. Sol·licitud de C. B. A. per la la devolució d'ingressos indeguts en concepte de devolució de taxa grua. 10.Expedient 7430/2019. Sol·licitud de P. F. A. per a la devolució de d’ingressos deguts per a inscripció a l’Escola L’Illa. 11.Expedient 5159/2019.Sol·licitud de J. V. T. per a la devolució d'ingressos deguts de taxa per al servei de préstec de les instal·lacions del Vinalab. 12.Expedient 688/2019. Proposta de liquidació de plusvàlues. 13.Expedient 7886/2017. Proposta per a aprovar la prorroga per un any més del contracte subscrit amb l’empresa SURNE Mutua de Seguros y Reaseguros, corresponent a la pòlissa d’assegurança de vida i col·lectiu del personal i accidents conductors professionals i taxistes de l’Ajuntament de Vinaròs. 14.Expedient 6100/2019. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu del Servei de Supervisió i Control del contracte de Gestió del Servei Públic de neteja Viaria del Municipi de Vinaròs. 15.Expedient 6404/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del servei d’implantació de Microsoft Office 365 a l’Ajuntament de Vinaròs. 16.Expedient 8001/2016. Proposta per a aprovar la segona pròrroga d’un any del contracte subscrit amb Christian Pablo Mesaglio, relatiu a l’explotació de l’activitat de Perruqueria de l’Edifici Social de la Tercera Edat. 17.Expedient 7678/2019. Proposta per al pagament assistències regidors mes de setembre 2019. 18.Expedient 7894/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa SIGO INFORMACIÓN Y GESTIÓN pels treballs de un nou portal de transparència. 19.Expedient 7662/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa MOBIPARK SL, per a la compra de mobiliari urbà. 20.Expedient 7895/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa MADERAS MENUR SL, per a la compra d’una caseta de salvament i socorrisme adaptade. 21.Expedient 6684/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa CONNECTA’T SISTEMES AVANÇATS DE TELECOMUNICACIÓ SL, per a la actualització de firmware de les 3 centrals principals, nous mòduls i l’adquisició de 12 nous terminals. 22.Expedient 7788/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa MIRTON ARMARIOS SL, per a la compra de mobiliari per a l’equipament del centro formatiu Pou de Mangrano. 23.Expedient 6682/2019. Proposta per a aprovar la despesa a l’empresa SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE SL, per a la formació de CPI. 24.Expedient 7631/2019. Proposta per a aprovar el pagament de la sanció derivat del Procediment Sancionador per Infracció de la Llei 14/2010 (falta d’autorització del domini public marítim terrestre). 25.Despatx extraordinari. 26.DE 1.- Expedient 6787/2019. Fixació de preu públic per prestació de serveis programa "La Celestina" a l'Auditori Municipal el dia 20 d’octubre 2019. 27.DE 2.- Expedient 2425/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa SOLVI OBRES I SERVEIS pels treballs a la C. Europa. 28.DE 3.- Expedient 8100/2019. Proposta per a aprovar el pagament a l’empresa SMART WORLD AND THINGS SLU pels treballs de sensorizació intel·ligent en platja Fortí-Fora Forat. 29.DE 4.- Expedient FACT-2019-3881. Proposta per a aprovar la despesa a favor de la UOC (masters Cesar Mones i Jordi Tolosà). B) Activitat de control 30.Dació de compte de diversos assumptes. C) Precs i preguntes 31.Precs i Preguntes.