Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 07/11/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de la sessions anterior de data 25 i 31 d’octubre de 2019.
2.Expedient 7886/2017. Proposta per a aprovar la pròrroga del contracte privat Seguros Bilbao flota de vehicles i pròrroga del contracte privat Seguros Bilbao danys a patrimoni.
3.Expedient 7193/2019. Llicència d'obres d'enderroc de naus industrials al Camí Capsades, 13.
4.Expedient 4620/2019. Llicència d'obres d'enderroc d'edificació aïllada en Camí Vell de Rossell, 2B-.