Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 06/08/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 26 i 30 de juliol 2019.
2.Expedient 6570/2019. Proposta d'aprovació lot de factures codi 41.
3.Expedient 3330/2019. Proposta per a aprovar la certificació final de data 26/07/2019 corresponent a les obres d’urbanització dels carrers Pagell i Gall.
4.Expedient 6546/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
5.Expedient 6541/2019. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a VIESGO ENERGIA SL, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública per 2º trimestre 2019.
6.Expedient 6100/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de supervisió i control del contracte de gestió de serveis públics per a la neteja viaria del municipi de Vinaròs.
7.Expedient 6099/2019. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de supervisió i control del contracte de gestió de serveis públics per a la recollida i transport de residus urbans o municipals del municipi de Vinaròs.
8.Expedient 11138/2018. Proposta per a adjudicar el contracte administratiu de subministrament i posada en marxa d’una plataforma de seguretat perimetral a l’empresa ASAC COMUNICACIONES SL.
9.Dació de compte de diversos assumptes.