Servicios
Documents relacionats

Junta de Govern 05/12/2019

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

A) Part resolutiva
1. Expedient 9705/2019. Proposta d'aprovació del codi de factures núm. 65.
2. Expedient FACT-2019-4480. Proposta d'aprovació de compensació de factura
750160001 presentada per ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL per recollida
selectiva.
3. Expedient FACT-2019-3780. Proposta d'aprovació de factura 9121200674 presentada
per ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL per recollida selectiva mes d'agost
4. Expedient FACT-2019-4098. Proposta d'aprovació de factura 9121200617 presentada
per ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL per recollida selectiva mes de setembre.
5. Expedient 7361/2019. Proposta per al pagament d'indemnitzacions per raó del servei
a personal ET FORMEM.
6. Expedient 1187/2019. Proposta per al pagament d'indemnitzacions per raó del servei
a Guillem Alsina Gilabert.
7. Expedient 9590/2019. Sol·licitud de devolució d'ingrés degut a A.P. en concepte de
l'impost IVTM.
8. Expedient 9554/2019. Sol·licitud de devolució d'ingrés indegut a S.B.M. per taxa
d'escombraries.
9. Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
10.Dació de compte de diversos assumptes.
C) Precs i preguntes
11.Precs i Preguntes