Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 24/07/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors en data 17 de juliol de 2020.
2.Expedient 5469/2020. Proposta per a aprovar la devolució de taxa per matrícula a diferents curs de FPA.
3.Expedient 5236/2020. Sol·licitud de la CAFETERIA AVINGUDA VINARÒS, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
4.Expedient 5340/2020. Sol·licitud de FRANCISCO J. SEGURA RIPOLLES (TASCA 2020), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
5.Expedient 5341/2020. Sol·licitud de FRANCISCO J. SEGURA RIPOLLES (BURLADERO 2020), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
6.Expedient 5183/2020. Sol·licitud d’ANTONIO GÓMEZ LLAMAS (BAR GALICIA), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
7.Expedient 5338/2020. Sol·licitud de CHA SISCO S.L.U (BRASA 2020) , per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
8.Expedient 5235/2020. Sol·licitud de Nirvana Cafe SC, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
9.Expedient 5137/2020. Sol·licitud d’ANTONIO BARCELO TARRAGO, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
10.Expedient 5166/2020. Sol·licitud de BOUBKER GHOUFAIRI, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
11.Expedient 5163/2020. Sol·licitud d’ATIQ EL GHOUFAIRI, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
12.Expedient 5162/2020. Sol·licitud d’ABDERRAHIM GHOUFAIR, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
13.Expedient 5182/2020. Sol·licitud d’INMACULADA SANCHO GARCÍA, per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
14.Expedient 3598/2020. Sol·licitud de CONSUELO QUEROL QUILES , per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
15.Expedient 3185/2020. Sol·licitud d’ANNA IRIS CARRILLO BALADA , per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic.
16.Expedient 3812/2020. Sol·licitud d’AGUSTIN PASCUAL SANCHO (Shooters), per a la devolució de taxa per ocupació de terrenys d’ús públic (taules i cadires).
17.Expedient 5457/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD LIMITADA, de taxa per utilització privativa
o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la via pública 2º trimestre 2020.
18.Expedient 5407/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a Vodafone Ono, SAU, de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsòl, sòl o vol de la
via pública 2º trimestre 2020.
19.Expedient 5618/2020. Proposta de liquidació de plusvàlues.
20.Expedient 5428/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat CAIXA RURAL VINARÒS.
21.Expedient 5423/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat CAIXABANK.
22.Expedient 5492/2020. Proposta d'aprovació de la liquidació del préstec de l'entitat BANC SABADELL.
23.Expedient 1724/2020. Proposta per a aprovar les factures justificatives presentades per el grup municipal COMPROMÍS.
24.Expedient 5605/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor d'OSCAR BLAS LEÓN AULET, en concepte dels treballs de pintura en les instal·lacions de la plaça de bous.
25.Expedient 5083/2020. Proposta per a aprovar la despesa a favor de SOLVI OBRES I SERVEIS en concepte dels treballs de formigonat de la secció de vianants del carrer
Boverals A (temporal glòria).
26.Expedient 4729/2020. Proposta per a aprovar el abonament per renovació del permís de circulació a Francisco Checa Carmona.
27.Expedient 4386/2020. Proposta per a aprovar la justificació presentat per Hugo Romero (factura 2/20-001505, Materiales 3D Printing SL).
28.Expedient 1558/2020. Proposta per a aprovar la justificació presentat per Marc Albella (FITUR).
29.Expedient 7417/2019. Proposta per a aprovar la certificació final de les obres de rehabilitació de la Capella Santa Victoria.
30.Expedient 2181/2020. Sol·licitud de llicència d’obres de Verónica Campos Quiñoes, per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Illa de Tabarca 13 en Vinaròs.