Servicios
Documents relacionats

Convocatòria Junta de Govern 04/05/2020

Tipus
Junta de Govern Local
Data
Ordre del dia

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24 d'abril 2020.
2.Expedient 3248/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
3.Expedient 3289/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENGIE ESPAÑA SL de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
4.Expedient 3250/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA CLIENTES SAU de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
5.Expedient 1466/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS SA de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
6.Expedient 3205/2020. Proposta d’aprovació de liquidació provisional a ENDESA ENERGIA XXI SL de taxa per utilització privativa o aprofitament especial de subsol, sòl o vol de la via pública 1er trimestre 2020.
7.Expedient 3150/2020. Proposta per a aprovar la liquidació del preu de gestió per a la recaptació de gener 2020.
8.Expedient 1722/2020. Proposta per a aprovar les dotacions al grup municipal TOTS/ES SOM VINARÒS.
9.Expedient 1721/2020. Proposta per a aprovar les dotacions al grup municipal Partit Popular de Vinaròs.
10.Expedient 772/2019. Proposta per a desestimar la petició d’augment del preu del contracte de servei del Campus Estiu Illa.
11.Expedient 490/2020. Proposta per a aprovar l’expedient per a la contractació del servei de desratització, desinsectació i desinfecció al Municipi de Vinaròs.
12.Expedient 371/2020. Sol·licitud de JANVERLAR S.L., per a enderrocament d’habitatge unifamiliar aïllat a la avinguda Fco. José Balada 107
13.Expedient 7417/2019. Proposta per a aprovar la certificació núm. 4 de les obres de rehabilitació de la Capella Santa Victoria.
14.Despatx extraordinari.
15.Dació de compte de diversos assumptes.
16.Precs i Preguntes.