• Home ...
 • Per al ciutadà
 • ... Oposicions
 • ... BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)

BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)

  • Data BOP: 16/12/2017
  • Perfil: Funcionari
  • Grup: A1
  • Procediment: Concurs - Oposició
  • Observacions:

   Les persones que van presentar sol·licitud en les convocatòries de data 25 d'abril de 2017 i de data 19 de setembre de 2017 i que estiguen interessades en participar en aquest procés selectiu, durant el termini de presentació de sol·licituds, hauran de presentar sol·licitud fent constar expressament que reuneixen els requisits exigits en la nova convocatòria i que els documents ja es troben en poder de la Corporació.TERMINI PER A PRESENTAR SOL·LICITUDS: DEL 18/12/2017 AL 02/01/2018 (10 DIES HÀBILS)TERMINI PER A SUBSANAR: DEL 12/01/2018 AL 18/01/2018

   TERMINI PER A EFECTUAR RECLAMACIÓ NOTES DEL PRIMER EXERCICI QÜESTIONARI TIPUS TEST: DEL 16/02/18 AL 20/02/18

   TERMINI PER A EFECTUAR RECLAMACIÓ BAREMACIÓ MÈRITS: DEL 27/03/18 AL 29/03/18

 • Exàmens:
  • 13/02/2018 - QÜESTIONARI TIPUS TEST-CASA DE LA CULTURA A LES 11.00 H.
  • 08/03/2018 - SEGON EXERCICI. PROVA PRÀCTICA
 • Documentació:

Destacats