• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Certificats d'actes i acords

Tràmits

Certificats d'actes i acords

Objetiu

Els particulars interessats poden sol·licitar certificació acreditativa de les resolucions d'òrgans unipersonals (alcalde o regidor delegat) o d'acords dels òrgans col·legiats (Ple o Comissió de Govern).

Normativa d'aplicació

Art. 35 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Secretaria General (1a planta)
Pl. Parroquial, 12

Destacats