• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Llicència d'obra major

Tràmits

Llicència d'obra major

Objetiu

Obra major de nova construcció o reforma estructural o d'enderrocament, conforme Pla General.

Normativa d'aplicació

Pla General d'ordenació urbana.
Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (RD 1346/1976, de 9 d'abril).
Llei Reguladora de l'Activitat Urbanística (Llei 6/1994, de 15 de novembre).
Reglament de Serveis.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Serveis Tècnics Municipals- Plaça Sant Telmo (Edifici Pirulí)

Destacats