• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Procés de selecció de personal

Tràmits

Procés de selecció de personal

Objetiu

La cobertura de places reservades a personal funcionari o laboral, es desenvoluparà conforme als procediments de mèrit i capacitat que en cada cas es determinen.

Normativa d'aplicació

S'ajustarà al que assenyalen les bases de la convocatòria.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
C/ Sant Ramon, s/n. Planta primera

Destacats