Tràmits

Empadronament

Objetiu

La residència habitual al terme municipal de Vinaròs comporta la necessitat d'inscripció en el Padró Municipal d'Habitants.

Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
RD 1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Registre General de la Corporació.
Oficina Prop
A través de qualsevol dels mitjans de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Destacats