• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Contractació administrativa

Tràmits

Contractació administrativa

Objetiu

Les obres públiques, serveis públics i subministres que necessite contractar l'Ajuntament de Vinaròs, es podran dur a terme, a partir de principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació.

Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
RDLeg. 781/1986, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local
RDLeg. 2/2000 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Plecs de Clàusules Administratives i Plecs de Prescripcions Tècniques

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
C/ Sant Ramon, s/n. Planta primera

Destacats