• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Certificat de residència

Tràmits

Certificat de residència

Objetiu

La inscripció en el Padró Municipal d'Habitants comporta la possibilitat d'obtenir certificació acreditativa d'aquesta circumstància.

Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
RD 1690/1986, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Població (Planta Baixa)
Pl. Parroquial, 12

Destacats