• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Inscripció de parelles de fet

Tràmits

Inscripció de parelles de fet

Objetiu

Les unions no matrimonials de convivència estable, independentment del sexe dels membres de la parella, seran susceptibles d'inscripció en el Registre de Parelles o Unions de Fet.

Normativa d'aplicació

Normes reguladores de funcionament del Registre Municipal d'Unions de Fet, aprovades per la Comissió de Govern, en sessió de data 20 de març de 1996.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
Població (Planta baixa)
Pl. Parroquial, 12

Destacats