• Home ...
  • Per al ciutadà
  • ... Tràmits
  • ... Llicència de gual

Tràmits

Llicència de gual

Objetiu

El dret a entrada de vehicles a través de les voreres es troba subjecte a la corresponent autorització administrativa prèvia.

Normativa d'aplicació

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les voreres.

Lloc de presentació

Registre General de la Corporació, oficina Prop o qualsevol mitjan de l'art. 38.4 de la Llei 30/92.

Informació

Ajuntament de Vinaròs
C/ Sant Ramon, s/n. Planta primera

Destacats