Catàleg d'arbrat d'interés local

Catàleg d'arbrat d'interés local de Vinaròs

 • La llei 4/2006, de 19 de maig, del patrimoni arbori monumental de la Comunitat Valenciana, declara protegits genèricament els exemplars de qualsevol espècie arbòria existent a la Comunitat Valenciana que igualen o superen un o més dels paràmetres següents:
  – 350 anys d’edat.
  – 30 metres d’alçària.
  – 6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una alçària de 1,30 m. de la base.
  – 25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el plànol horitzontal.
  – Per a les diferents espècies de la família Palmae que superen els 12 m. d’estípit, amb excepció de Washingtonia robusta H.A.Wendland, el llindar de les quals s’estableix en 18 m.

  No obstant això, la llei faculta als ajuntaments a declarar arbres monumentals aquells exemplars o conjunts arboris que, tot i no superar aquests paràmetres, destaquen en l’àmbit local per les seues característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social.

  El catàleg d’arbrat d’interés local de Vinaròs, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat 13 de novembre de 2007, consta de 53 exemplars, alguns d’ells compleixen els paràmetres per a la protecció genèrica, i d’altres, tot i no complir-los, s’ha considerat d’interés la seua catalogació per les seues característiques.

  Mapa de localització de l'arbrat d'interés local de Vinaròs


 • Més informació:

 • Enllaços Relacionats:

Destacats