Agenda 21

Agenda 21 de Vinaròs

 • a. Què és?

  L'Agenda 21 de Vinaròs és un programa de desenvolupament local en què s’estableixen tota una sèrie de criteris de sostenibilitat en totes les polítiques i actuacions que es realitzen o desenvolupen a curt, mig i llarg termini, a través de la participació ciutadana i mitjançant la presa de decisions consensuades entre els diferents agents locals: representants polítics, tècnics municipals, agents implicats i ciutadans i ciutadanes del municipi.

  b. Història

  Els processos d’Agendes 21 locals van nàixer a partir dels compromisos adoptats en la Conferència de les Nacions Unides celebrada a Brasil l’any 1992 sobre medi ambient i desenvolupament, més coneguda com la Cimera de Rio.
  Aquesta cimera contemplava un doble objectiu: per una banda,  l’acostament a un model de desenvolupament que poguera rebre el qualificatiu de sostenible, i d’altra banda, potenciar la qualitat ambiental i el benestar dels habitants del planeta. En aquest sentit, es van establir un conjunt d’estratègies i mesures encaminades a frenar els efectes de la degradació ambiental i, alhora capaces de promoure un desenvolupament econòmic i social equilibrat, així com ambientalment sostenible en el conjunt dels països.
  Fruit d’aquests acords globals, autoritats locals de tot el món s’han compromés voluntàriament a elaborar i portar a la pràctica els seus propis Plans d’Acció Locals cap a la Sostenibilitat, tenint com un dels seus pilars bàsics la participació activa de tots els seus ciutadans.

   

  c. Fases del procés

  1. Compromís de la Corporació. Mitjançant la firma de la Carta d’Aalborg pel Ple Municipal, l’Ajuntament de Vinaròs es va adherir a la iniciativa el 10 de maig de 2005.

  2. Diagnòstic socioambiental. Estudi encaminat a determinar la descripció territorial, les variables socioeconòmiques i els factors ambientals de Vinaròs. S'identifiquen a la vegada els punts forts i febles i es detecten aquells aspectes que caldria millorar.
  En aquesta fase també es realitzaran entrevistes i enquestes a la ciutadania per tal de conèixer la seua percepció i recollir informació directa del territori local.

  Diagnòstic

  3. Participació ciutadana. Per tal que l'opinió de tots siga escoltada i tinguda en compte és important que tothom es senta compromés amb el procés d'Agenda 21, hi participe i que tota la ciutadania s'hi senta representada.
  Les fases on més important és la participació són:

  - Recollida d'opinions per a ajustar el diagnòstic a la realitat local.
  - Recollida d'opinions per a la millora del Pla d'Acció plantejat.
  4. Pla d’Acció. Aquest document té com a principal objectiu passar de l’anàlisi a l’acció, és a dir, contemplar aquelles actuacions i projectes concrets per a la millora de Vinaròs, i que després d’un període de consulta pública, haurà de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

   

  Esborrany Pla d'Acció per a la Sostenibilitat de Vinaròs

   

   

  5. Indicadors de seguiment. Una vegada analitzada la situació de partida i planificades les actuacions, s’establirà un sistema de seguiment del grau de compliment dels objectius plantejats.

 • Més informació:

 • Enllašos Relacionats:

Destacats